...

Thik hai Bhojpuri Song Lyrics

Sabka dar se huye hai Farrar ab chhapara lawat ke na jayenge thik hai!
sabka dar se huye hai Farrar ab chhapara lawat ke na jayenge,

nun roti khayenge zindagi sang hi bitayenge thik hai! – 2

kaiso kaiso pyaar bhayil  inse izhaar bhail, thik hai!

kaiso kaiso pyaar bhail inse izhaar bhail, kaane kaane jaane kaise gaw me parachar bhail,thik hai

panchait kai baar bhayil thane FIR bhaiyil

hamra ghar se inka ghar se lathi-lathi maar bhayil, thik hai!

dhoyenge palate baaki inhi ke sang mein ghar apna hum basayenge, thik hai! – 2
noon roti khayenge zindagi sang hi bitayenge thik hai! – 2

Jaada wala raat rahe maaghi barsaat rahe,thik hai!
jada wala raat rahe maghi barsaat rahe, aath baje mile khatir inika se baat rahe thik hai,
mile wala dhoon rahal deh mein junoon rahal kat lelas kukur saala hara hara khoon bahal, 🙂 thik hai!
Goli bhale maar di koi inko na ham bisrayenge,thik hai ! – 2
Noon roti khayenge zindagi sang hi bitayenge thik hai – 2

Cut jaib mar jaib inka khatir lad jaib, thik hai!
kat jaib mar jaib inka khatir lad jaib, court marriage khatir judge se bhi adh jaib
sange pyare laal baade sonu khushaal baade paranaw azad ashish kaile khayal bade,thik hai!

hai hum khesari inke baap ke haath na aayenge thik hai!
hai hum khesari inke baap ke haath na aayenge, nun roti khayenge jindagi sanghi bitayenge, thik hai!
hawada mein rah jayenge chhapada kahiyo na jayenge..are..
nahi nahi hawada mein naikhi hum galti se bola gail ha, thik hai 🙂

Leave a Comment

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.